Verzet tegen sluiting Noflik Wenje groeit

verzet-tegen-de-sluiting-noflik-wenje

Verzet tegen sluiting Noflik Wenje

Bewoners van Noflik Wenje, de woonvorm voor mensen met dementie in Oentsjerk, organiseren zich. Verzet tegen sluiting Noflik Wenje groeit. Van Patyna ontvingen zij een mailtje waarin staat dat Patyna Noflik Wenje wil laten overnemen én wil sluiten. Bewoners willen géén gedwongen verhuizing. Verhuizen is schadelijk voor hun gezondheid. De cliëntenraad wil Noflik Wenje voor de Trynwâlden behouden. Omdat thuiszorg niet altijd voldoende is blijft een voorziening als Noflik Wenje nodig. De belangengroep “Noflik Wenje moat bliuwe!’ zoekt namens de bewoners steun binnen de Trynwâlden. Tot 2050 verdubbelt ook hier het aantal oudere inwoners die intensieve zorg behoeven. Inwoners van de Trynwâlden, ondernemers en maatschappelijke organisaties worden gevraagd een petitie te ondertekenen.

Patyna wil Noflik Wenje sluiten

Noflik Wenje werd in 2014 opgebouwd en vierde onlangs feestelijk het 5-jarig bestaan. Patyna biedt er mensen met dementie een laatste thuis. Een thuis waar ze verzorgd konden sterven, zonder nogmaals gedwongen te verhuizen. Bij oprichting is een rekenfout gemaakt. Patyna wil de woonvorm nu sluiten en zegt dat in Noflik Wenje geen kwalitatief verantwoorde zorg meer kan worden geleverd. Het wordt te duur.  Nieuwbouw voor 24-30 plaatsen acht Patyna na onderzoek niet haalbaar. Patyna streeft naar overname van Noflik Wenje door een zorgorganisatie die in deze regio actief is. Bewoners kunnen er tot 1-1-2021 blijven.

Bewoners moeten niet opdraaien voor rekenfout

Iedere bewoner van Noflik Wenje heeft een persoonlijk vertegenwoordiger (een naaste of familielid). Deze vertegenwoordigers leiden het verzet en nemen binnen de belangengroep “Noflik Wenje moat bliuwe!” de beslissingen. Zij willen niet dat bewoners opdraaien voor het prijskaartje van een rekenfout. De openlijk gecommuniceerde sluitingsdatum leidt tot leegloop en onrust. Overname wordt hierdoor bemoeilijkt. ‘Noflik Wenje moat bliuwe!’ wordt ondersteund door een actieve groep deelnemers. Dit zijn naasten, vrijwilligers en maatschappelijk betrokken inwoners uit de Trynwâlden.  Zij ondersteunen de bewonersvertegenwoordigers,  nemen actief deel aan meningsvorming en delen hun expertise. Samen verzetten zij zich tegen sluiting.

Ook cliëntenraad wil Noflik Wenje behouden

De cliëntenraad van Heemstra State heeft de mening van de bewoners meegenomen in een uitgebreid advies aan Patyna. De raad adviseert Noflik Wenje niet te sluiten en vraagt Patyna zich te blijven inzetten voor een kwalitatief hoogwaardige voorziening voor mensen met dementie in de Trynwâlden. Aan overname door een andere zorgverlener worden kwalitatieve eisen gesteld. Noflik Wenje moet in zijn geheel worden overgenomen en de samenwerking tussen bewoners, zorgpersoneel, vrijwilligers en naasten moet in stand blijven.

Overname Ja, Sluiten Nee

De sluitingsdatum zorgt voor grote onzekerheid. Personeelsleden vertrekken en de belangengroep vreest dat straks niemand meer gaat wonen in een woonvorm die op sluiten staat. Werknemers verkeren in onzekerheid. Het risico is groot dat Noflik Wenje nog vóór 2021 ‘leegloopt’. De kwaliteit van zorg komt hierdoor in 2020 sterk onder druk te staan. De belangengroep ‘Noflik Wenje moat bliuwe!’ vindt dat de sluitingsdatum plaats moet maken voor een overnamedatum. Bewoners vinden dit een handelwijze die ook zonder besluit tot sluiting leidt en zijn verontwaardigd.

Patyna geeft hoop op overname op

Wat Patyna precies met ‘overname van Noflik Wenje’ bedoelt is niet helder. Op 10 december 2019 heeft Patyna de bewoners en de cliëntenraad meegedeeld dat er geen overnamekandidaat kan worden gevonden. Er is bij Patyna na krap 2 maanden zoeken geen hoop meer. “Noflik Wenje moat bliuwe!’ vindt dat Patyna de plicht heeft om te blijven doorzoeken en de plicht heeft een financieel haalbaar concept voor een kleinschalig Noflik Wenje te ontwikkelen. Het prijskaartje van de rekenfout mag niet terecht komen bij 9 mensen met dementie.