Patyna en Fidesta

patyna en fidesta

Op woensdag 25 februari ontvangen we informatie van Patyna en Fidesta over een voorgenomen overname van Noflik Wenje per 1 mei 2020. We vinden het hoopvol te horen dat het Patyna wellicht is gelukt om te voorkomen dat mensen met dementie onder dwang van sluiting moeten worden verhuisd en dat personeelsleden (de ‘vertrouwde gezichten’) wellicht hun baan behouden. We zijn benieuwd naar hoe Fidesta de toekomst van Noflik Wenje ziet.

Samenwerkingsmogelijkheden?

NWmb! is natuurlijk erg benieuwd of het is gelukt om een plan te maken dat past bij de kleinschalige woonzorgvoorziening die we wensen. Waar dat niet zo is hopen we te horen welke samenwerkingsmogelijkheden de nieuwe zorgondernemer ziet om een mogelijke kloof tussen wensen en mogelijkheden in nauwe samenwerking te versmallen. We sluiten niet uit dat we informatie krijgen die ons duidelijk maakt dat er op dit moment beperkte ruimte is voor onze wensen omdat de huidige structuur van de gezondheidszorg daarvoor weinig ruimte biedt. Ook dan zijn we benieuwd naar de samenwerkingsmogelijkheden die de zorgondernemer ziet om te proberen deze beperkingen op te heffen.

Onze wensen

Onze wensen met betrekking tot een nieuw Noflik Wenje zijn in 3 documenten terug te vinden:

 1. De gezamenlijke mening van de bewoners(vertegenwoordigers)
 2. Het advies van de cliëntenraad
 3. De petitie ‘Noflik Wenje moat bliuwe!

Verder is het voor ons zinvol de oude situatie te vergelijken met informatie over de nieuwe situatie. Hierbij gaat het om het vergelijken van aspecten als:

 • betaalbaarheid
 • grootte, samenstelling en werkwijze zorgteam
 • de positie van de vrijwilligers
 • aanwezige mogelijkheden tot dagbesteding
 • individuele zorgcontracten van bewoners
 • de positie van de bewoners(vertegenwoordigers)
 • de inbedding in het Trynwâldster zorgaanbod
 • de relatie met de huisartsenmaatschap en de diverse thuiszorgorganisaties
 • de beschikbaarheid van professionals (ouderengeneeskundge, hbo-verpleegkundige)
 • de functiedifferentiatie binnen het zorgteam
 • mogelijke wijzigingen die merkbaar zijn voor de bewoners

We hopen dat de informatie die we krijgen deze vergelijking mogelijk maakt.

Bewustwording

In de afgelopen maanden is de kennis over wat er binnen de ouderenzorg in de Trynwâlden speelt binnen NWmb! toegenomen. De adviezen van zorgcoöperatie Tirza hielpen daarbij. Ook de groeiende bewustwording van de zorgkloof die dreigt te ontstaan tussen de toenemende vraag naar ouderenzorg en de voorspelde afname van het aantal zorgprofessionals speelde een rol. Daarnaast zien we een landelijke ontwikkeling waarbinnen wordt gewerkt aan kleinschalige ouderenzorg in de buurt van naasten (zie Oma blijft in eigen buurt) al dan niet in de vorm van een zorgcoöperatie waarbinnen ouderen ‘van onderop’ de ouderenzorg vorm geven. We ontdekten dat de toekomst van goede ouderenzorg niet denkbaar is zonder dat de gemeenschap (familie, naasten en vrijwilligers) daar een prominentere rol in inneemt.  Niet de rol van goedkope arbeidskracht maar de rol van partner binnen het ontwikkelen van toekomstbestendige ouderenzorg.

Medezeggenschap

Het platform NWmb! heeft de pretentie om, waar het gaat om ouderenzorg binnen de Trynwâlden, gemeenschapspartner te willen zijn. Dat o.a. alle dorpsbelangen in het platform plaats hebben genomen sterkt ons in  deze (nog waar te maken!) pretentie. De ondertekening van onze petitie door meer dan 2000 ondertekenaars, inclusief politieke partijen, kerkelijke gemeenschappen, dorpsbelangen en andere maatschappelijke organisaties geeft aan dat in de Trynwâlden goede ouderenzorg een belangrijk aandachtspunt wordt gevonden.

In de afgelopen maanden hebben bewoners-vertegenwoordigers zich georganiseerd. Veel Trynwâldsjers hielpen mee om van de petitie-actie een succes te maken.  Diverse maatschappelijke organisaties namen plaats in het platform ‘Noflik Wenje moat bliuwe!’.  Voor ons staan deze ontwikkelingen in directe relatie staat tot verwachtingen omtrent medezeggenschap. Verwachtingen van:

 1. De mensen die zorg nodig hebben
 2. De professionals die deze zorg verlenen
 3. De burgers (naasten, familie, vrijwilligers en belanghebbenden) die in toenemende mate bij deze zorg betrokken zijn.
 4. De organisaties en instanties die ouderenzorg organiseren, faciliteren en controleren.

We zijn daarom ook zeer benieuwd naar de samenwerkingsmogelijkheden die een nieuwe zorgondernemer van Noflik Wenje ziet als het gaat om medezeggenschap voor werknemers, bewoners(vertegenwoordigers) en ‘mienskip’. We zijn benieuwd of Patyna en Fidesta, vanuit hun verantwoordelijkheid voor bewoners, personeel, familie, naasten en vrijwilligers,  ook op het punt van medezeggenschap afspraken hebben gemaakt.

Ouderenzorg binnen de Trynwâlden vraagt om steeds meer ‘Mei Elkoar!’