Hoop op nieuw Noflik Wenje

nieuw noflik wenje

Er is hoop op een nieuw Noflik Wenje. Op woensdag 26 februari zijn personeel, bewoners(vertegenwoordigers), cliëntenraad en ‘Noflik Wenje moat bliuwe!’ (NWmb!) ingelicht over het voorgenomen besluit van Patyna om Noflik Wenje over te laten nemen door franchise-organisatie Fidesta. Fidesta heeft woonvormen in Grou, Stiens, Workum, Hallum en Leeuwarden. Voor een nieuw Noflik Wenje wil Fidesta een zorgondernemers-koppel zoeken dat zich in de Trynwâlden thuis voelt. Patyna wil de medezeggenschapsprocedures uiterlijk 1 april 2020 afronden. De bewoners(vertegenwoordigers) zullen in maart 2020 individueel worden geïnformeerd over de contracten voor PGB-gefinancierde zorg, de huur- en servicekosten voor de beschikbare appartementen en de (inkomens- en/of vermogensafhankelijke) financiële consequenties.

 

Presentatie Fidesta

De ondernemers Kathy Terenstra en Rikus Sinnema van Fidesta gaven veel informatie. Hun insteek is om zich tijdelijk extra in te spannen om de zorg aan de huidige bewoners voort te kunnen zetten. De huidige bewoners vragen, qua problematiek en groepssamenstelling, meer zorginspanning dan de doelgroep die Fidesta hier voor ogen heeft. Een nieuw Noflik Wenje zal zorg bieden aan een groep bewoners met een mix van lichte tot matige problematiek. Hieronder vallen ook mensen met dementie. Het plan is om de huidige accomodatie van Noflik Wenje uit te breiden. Ook zullen de studio’s van keukenblokjes worden voorzien en (deels) worden vergroot. Ze kunnen dan als apart woonadres worden aangemerkt waardoor ze evt. voor huursubsidie in aanmerking komen.

Positief

 1. Bewoners hoeven niet te verhuizen
 2. Personeel kan kiezen tussen voor Fidesta gaan werken of (elders) bij Patyna werken. Het is dus mogelijk dat ‘vertrouwde gezichten’ zorg blijven bieden.
 3. Fidesta wil er voor zorgdragen dat de overgang voor de huidige bewoners geen nadelige financiële consequenties heeft
 4. Fidesta garandeert voortzetting van de zorg aan de huidige bewoners ondank het feit dat (een deel van) deze bewoners intensievere zorg nodig heeft dan Fidesta in de toekomst wil gaan bieden.
 5. Fidesta biedt dagbesteding aan die ook toegankelijk is voor mensen die niet op Noflik Wenje wonen (al dan niet op indicatie).
 6. Fidesta staat open voor overleg met ‘Noflik Wenje moat bliuwe!’ over samenwerking met de ‘mienskip’ die NWmb! als platform pretendeert te vertegenwoordigen. Daarbij kan het ook gaan over de hierna te noemen vraagtekens.

Nog vraagtekens

 1. Het aantal bedden voor mensen met dementie in de Trynwâlden neemt af.
 2. In de toekomst wordt de waaknachtdienst een slaapnachtdienst. Mensen die ‘s nacht hulp nodig hebben moeten daarvoor op een knopje drukken. De ervaring is dat een deel van de huidige bewoners dit knopje vergeet.
 3. Als de zorgzwaarte toeneemt moet wellicht toch naar een verpleeghuis worden verhuist. Het knopjesproblem zal een dergelijk proces wellicht versnellen.
 4. Er is geen verpleeghuis in de Trynwâlden. De afstand tot naasten wordt dan groter in een situatie dat de nabijheid van naasten wenselijker wordt.
 5. Het overnameproces gaat erg snel. Bewoners moeten op korte termijn beslissen over o.a. PGB-gefinancierde zorgcontracten en financiering van huur en servicekosten.
 6. Fidesta liet weten dat als er niet voldoende bewoners deze contracten tekenen de overname in gevaar kan komen.

PGB-gefinancierde zorg

Over PGB-gefinancierde zorg is veel informatie te vinden bij Per Saldo, dat steun en informatie biedt aan mensen die hun zorg met een persoonsgebonden budget willen financieren.

Meningsvorming

Bewoners(vertegenwoordigers) en het platform ‘Noflik Wenje moat bliuwe!’ willen zich op zo kort mogelijke termijn een mening vormen over dit voorgenomen besluit en de gevolgen daarvan. Het gaat dan om de gevolgen voor de huidige bewoners en om de gevolgen voor het zorgaanbod binnen de Trynwâlden. De cliëntenraad van Heemstra State en andere betrokkenen zullen van die mening op de hoogte worden gesteld worden. Zo nodig zal extra informatie worden ingewonnen.

Overleg met Fidesta

NWmb! is gevraagd om half maart het initiatief te nemen voor overleg met Fidesta. Tegen die tijd is de mening van bewoners(vertegenwoordigers) en platform NWmb! duidelijker. De informatie leek door de bewoners(vertegenwoordigers) ‘gematigd positief’ te worden ontvangen. Er is goede hoop dat Fidesta een oplossing biedt voor de huidige groep bewoners. Wel is er tijd nodig om de grote hoeveelheid aan informatie verwerken en daar een mening over te vormen

Informatievoorziening

Bewoners(vertegenwoordigers) en het platform NWmb! kregen mondeling informatie. Ze hopen snel te kunnen beschikken over de presentatie zoals Fidesta die gaf en over het concept verslag dat van de diverse informatiebijeenkomsten is gemaakt . Zie ook de de berichten over de overname van Noflik Wenje op de website van Fidesta en de informatie van Patyna en de zorgen van bewoners(vertegenwoordigers) en platform Nwmb! bij Omrop Fryslân.