Nieuwe kansen Noflik Wenje en ouderenzorg

nieuwe kansen Noflik Wenje en ouderenzorg

Er liggen nieuwe kansen voor Noflik Wenje en ouderenzorg in de Trynwâlden. Vandaag, 26 januari 2020,  sluit ‘Noflik Wenje moat bliuwe!’ zijn petitie-actie af. Komende week gaan we het overweldigende aantal schriftelijk ingeleverde petitie-onderschrijvingen intypen. We zullen het resultaat van deze actie zo spoedig mogelijk presenteren en duidelijk maken dat onze petitie draagvlak heeft. Het is echt een petitie geworden namens de bewoners van Noflik Wenje én de mienskip waarin zij zijn opgenomen. Trynwâlden bedankt!

Hoe verder?

Wethouder Bouman van Tytsjerksteradiel heeft een dringend beroep op alle partijen gedaan om samen tot een oplossing te komen. Onze petitie-actie wordt vandaag (zondag 26 januari) afgerond. De belangengroep ‘Noflik Wenje moat bliuwe!’ krijgt nu wat meer tijd. Tijd om na te gaan welke rol we kunnen spelen in het realiseren van de gewenste kleinschalige woonvoorziening.
De primaire verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat Noflik Wenje goed wordt achtergelaten ligt bij de zorgorganisatie en het zorgkantoor. De gemeente wil vanuit het belang van bewoners ‘toezien’. Gemeente, zorgorganisatie en zorgkantoor zijn de 3 partijen tot wie we ons met de petitie richten. Wij zullen deze 3 partijen uitnodigen om onze petitie gezamenlijk in ontvangst te nemen.  Daarna schuiven wij graag bij hen aan omdat we ook voor onszelf een rol zien weggelegd bij het realiseren van een kleinschalige woonvoorziening.
Op 3 februari komt ‘Noflik Wenje moat bliuwe!’ weer bij elkaar om te bespreken hoe aan de door ons gewenste rol invulling kan worden gegeven. De Trynwâlden zijn gebaat bij een gedegen oplossing die tegen een stootje kan. Aan snel broddelwerk dat slechts druk van de ketel haalt hebben we niets.  We willen rustig en zorgvuldig een oplossing zoeken die de Trynwâlden past. Gebruik makend van alle kennis, kapitaal en inventiviteit die met betrekking tot dit probleem is in te zetten en te mobiliseren. Dat moet in samenwerking.

Kwaliteit van zorg in gevaar

We zitten nog steeds in een situatie dat personeel en bewoners geen enkele zekerheid hebben. Dit leidt er toe dat personeelsleden op individuele basis beslissingen nemen die er voor zorgen dat er brood op hun plank blijft. Sommige personeelsleden maken al hun 3e sluiting (!) van een zorgsituatie mee. Naasten van bewoners komen steeds dringender voor de vraag te staan hoe te handelen om zich te verzekeren van goede zorg voor ‘hun’ bewoner met dementie. Onzekerheid over de toekomst heeft invloed op de kwaliteit van zorg.  Er verdwijnen ‘bekende zorggezichten’. Zo’n lange periode van grote onzekerheid leidt tot stress.  En gewild of niet: daar lijdt de kwaliteit van zorg onder. Wij zitten niet te wachten op een herhaling van inspectie-ingrijpen of op een nieuwe poging het zorgkantoor tot actie te bewegen.

Samenwerken als noodzaak

Voordat we als belangengroep de toon van onze acties verscherpten hebben we geprobeerd om met de raad van bestuur van de zorgorganisatie om tafel te komen. Niet voor ‘een persoonlijk gesprek’ maar voor overleg op basis van een tevoren vastgesteld gezamenlijk belang. Op 8 november schreef de belangengroep een eerste brief aan de raad van bestuur waarin we als voorwaarde voor zo’n gesprek de sluitingsdatum vervangen wilden zien door een streef-overname-datum.  We waren toen nog zeer verontwaardigd over hoe met Noflik Wenje werd omgegaan. Inmiddels begint dat te wennen.
Op 7 december schreven we de raad van bestuur: “Er ligt een voorstel gereed, waarin we de bewonersvertegenwoordigers vragen om te besluiten niet langer verontwaardigd van tafel te blijven, maar het streven naar zinvol overleg met de Raad van Bestuur voorrang te geven. Er lijkt ons sprake van een gezamenlijk belang en daarom vinden we het streven naar goed overleg zwaarder wegen.” ‘Noflik Wenje moat bliuwe! kreeg geen reactie.
Op 10 december werd naar bewonersvertegenwoordigers toe door de zorgorganisatie gereageerd op het persbericht waarin de belangengroep zijn bestaan, en de reden daarvan, verduidelijkte. De zorgorganisatie liet weten ‘ook de pers te zullen zoeken’ en voegde de daad bij het woord. De Friese media berichtten in de dagen daarop breeduit dat was besloten (!) om Noflik Wenje te sluiten. Van de wethouder begrepen we onlangs dat ‘er nog geen besluit genomen is’. Nou ja. Hoe dan ook: samenwerken blijft noodzaak. Ook als het even tegenzit. Er liggen nieuwe kansen voor Norlik Wenje en de ouderenzorg in de Trynwâlden!

Transparantie en controle

‘Noflik Wenje moat bliuwe!’ vindt dat communicatie over Noflik Wenje moet worden gearchiveerd. Wij willen schriftelijk communiceren en bij mondeling overleg goede afspraken over notulering. Wij willen de ondertekenaars van onze petitie haarfijn en controleerbaar kunnen blijven uitleggen wat we doen en waarom. Dat zijn we aan hen verplicht. Het gaat links- en rechtsom om gemeenschapsgeld en maatschappeijke belangen. Petitie-ondertekenaars en volksvertegenwoordigers moeten mee kunnen kijken. Ook als dat lastig is omdat concurrerende zorgorganisaties en vastgoed-investeerders veel ruimte hebben gekregen. Monitoring, zoals toegezegd door zorgkantoor Friesland toen zij in september werd ingelicht over mogelijk  gevolgen voor de zorgkwaliteit door het ‘dood bloeden van Noflik Wenje’, is in dit proces belangrijk.

Positie van ‘Noflik Wenje moat bliuwe!’

Formeel heeft ‘Noflik Wenje moat bliuwe!’ geen positie. Formele spelers binnen het kader van de ‘Wet Langdurige Zorg’ zijn: zorgorganisaties (incl.  cliëntenraden en ondernemingsraden), zorgkantoren en de inspectie volksgezondheid. Als belangengroep hebben we, net als de lokale politiek, geen directe formele invloed op hoe de zorg binnen de kaders van de WLZ wordt gerealiseerd. Wel hebben we als 9 bewonersvertegenwoordigers iets te zeggen over wat er met ‘onze’ bewoners gebeurd. Dit binnen het kader van contractueel overeengekomen zorgafspraken, binnen onze rechten op het gebied van medezeggenschap en  binnen andere wettelijke vastgelegde cliëntrechten en klachtrechten.
Intensieve ouderenzorg, incl. de zorg aan mensen met dementie, komt de komende 30 jaar onder enorme druk te staan. Er komen veel meer ouderen en het aantal beschikbare  professionele zorgverleners houdt daarmee geen gelijke tred.  Dat is wat ons betreft een gegeven dat de huidige formele structuren overstijgt en om verandering van die structuren vraagt. Met name op lokaal niveau, in vrij dunbevolkt platteland, vraagt dit om oplossingen die wellicht afwijken van wat binnen de huidige structuur mogelijk is. Wij willen ouderen binnen onze gemeenschap houden.
Heemstra State stond aan het einde van de vorige eeuw aan de bakermat van het ‘scheiden van wonen en zorg’ en van ‘bescherming binnen de kudde’. Dat gedachtengoed bespaarde de Nederlandse gezondheidszorg miljoenen. Het voorbeeld van Heemstra State laat echter ook zien hoe tijdelijke ruimte om van bestaande structuren af te wijken negatieve gevolgen kan hebben op de continuïteit van deze zorg. Dat willen we vanuit onze positie voorkomen.

Informele invloed??

Als bewonersvertegenwoordigers, samenwerkend binnen een belangengroep, hebben we nu op informele wijze enige invloed. Dit dankzij de steun van veel inwoners en maatschappelijke organisaties binnen de Trynwâlden en Tytsjerksteradiel.
Formeel zijn we geen partij. Wij zijn uitermate afhankelijk van anderen. Wel voelen we ons vrij om hardop te blijven zeggen wat we vinden. Samenwerken is voor ons noodzaak. We willen transparant en controleerbaar opereren. We hebben brede steun die we willen behouden. We beschikken over het begin van een visie. We zijn (nog) niet ingebed binnen bestaande structuren. We hebben kundige en ervaren mensen die ons adviseren.
De toekomst zal uitmaken of die combinatie onze kracht of onze zwakte is (waarschijnlijk beide). En natuurlijk, als we hier wat van de grond willen tillen moeten we om tafel met de partijen die zijn aangewezen om de WLZ handen en voeten te geven. Daar heeft wethouder Bouman gelijk in.
Wat ons betreft staan transparantie en controleerbaarheid in dat proces voorop. Alleen dan kan een gemeenschap zich verantwoordelijk maken voor de zorg aan zijn ouderen. Als ieder zich zo’n transparant proces ten doel stelt kan daar de hechte samenwerking uit voort komen die we onszelf en de Trynwâlden toewensen.
De pro-actieve zorgondernemer die wij zoeken is in staat om binnen een kleinschalig verpleeghuis intensieve zorg aan oudere (demente) inwoners van de Trynwâlden te bieden. Zorg die kwalitatief goed is, betaalbaar blijft én 30 jaar mee kan.