Actieplan in de maak

Op 25 november kwam “Noflik Wenje moat bliuwe!” weer op Heemstra State samen. Ook de cliëntenraad was aanwezig. De gezamenlijke mening van bewoners is inmiddels per brief naar de cliëntenraad verstuurd en is daar mondeling toegelicht. Hier een kort verslag.

De cliëntenraad heeft haar advies aan Patyna inmiddels uitgebracht. Bewoners zullen dit advies op korte termijn ontvangen.

Binnen de belangengroep wordt afgesproken dat de groep namens bewoners spreekt. Dit kan alleen als minimaal 6 bewonersvertegenwoordigers meestemmen over voorstellen. Naasten en vrijwilligers doen mee aan meningsvorming. Zij ondersteunen de bewoners. Beslissen is voorbehouden aan degenen die de bewoners binnen de zorg vertegenwoordigen (meestal een familielid). Zij spreken namens de bewoners.

Er worden doelen gesteld en er wordt een werkwijze afgesproken. Open communiceren met media, personen en instanties die invloed hebben op de toekomst van Noflik Wenje staat centraal. Cliëntenraad, bevolking Trynwâlden en de Raad van Bestuur Patyna zijn hierin belangrijk. Er worden 3 kartrekkers gevonden die de afgesproken werkwijze handen en voeten gaan geven.  De kartrekkers leggen op 16 december een actieplan voor. Dat plan moet zijn gericht op het informeren van de Trynwâlden en het verkrijgen van steun voor het behoud van een voorziening voor demente mensen in deze streek.