Actie tegen het sluiten van Noflik Wenje

De 9 bewoners van Noflik Wenje, de met sluiting bedreigde woonvorm voor mensen met dementie in Oentsjerk, hebben ieder een persoonlijk vertegenwoordiger. Deze 9 vertegenwoordigers voeren actie tegen het sluiten van Noflik Wenje. Ze zijn op 15 december 2019 unaniem akkoord gegaan met het actieplan ‘Sluiten NEE, Overname JA’. Op 10 december werd hen door Patyna verteld dat sluiting onontkoombaar is en dat het niet lukt om overname te realiseren. Bewoners nemen daar geen genoegen mee. Ze denken dat een kleinschalige voorziening haalbaar is. Ook de cliëntenraad van Heemstra State gaat niet akkoord met sluiting en vindt dat er een nieuw en onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek moet komen. De ondernemingsraad van Patyna zal namens de medewerkers advies uitbrengen. De bewoners kunnen tot 1-1-2021 op Noflik Wenje blijven wonen.

Actieplan goedgekeurd

Het actieplan werd vastgesteld tijdens de 3e bijeenkomst van “Noflik Wenje moat bliuwe!”, de belangengroep die rondom de bewoners is ontstaan. Er waren 21 deelnemers. Er werd actief meegedacht door vrijwilligers, familieleden en Trynwâldsters uit diverse dorpsbelangen en andere maatschappelijke organisaties. Niet aanwezige bewonersvertegenwoordigers stemden per mail. Duidelijk werd dat alleen een breed gedragen en goed georganiseerde actie tegen het sluiten van Noflik Wenje resultaat kan hebben. Daarvoor is brede steun nodig. Ook zal er een goed alternatief voor de door Patyna onhaalbaar geachte nieuwbouw moeten komen.

Een goed overnameplan ontbreekt

De belangengroep zet in op een kleinschalige voorziening. Een voorziening met een zorgaanbod dat rekening houdt met een verdubbeling van het aantal ouderen in de komende 30 jaar. Een voorziening die niet 5 maar 30 jaar meegaat. De belangengroep wil dat Patyna een overname-waardig plan maakt. Zo’n plan ontbreekt nu. Dat bemoeilijkt overname. Verhuizen van mensen in een ver gevorderd stadium van dementie is schadelijk en moet voorkomen worden.

Petitie ‘Noflik Wenje moat bliuwe!’

Onderdeel van de actie tegen het sluiten van Noflik Wenje is een petitie waaronder handtekeningen worden verzameld. De petitie kan online worden ondertekend en zal huis-aan-huis worden verspreid in Aldtsjerk, Readtsjerk, Mûnein, Oentsjerk, Gytsjerk, Ryptsjerk en Wyns. Op diverse plekken komen verzameldozen voor ondertekende petities. Ondernemers, zorgprofessionals, dorpsbelangen, politici en maatschappelijke organisaties zullen actief worden benaderd. De petitie is gericht aan de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel, zorgorganisatie Patyna en Zorgkantoor Friesland. Op 23 januari zal de petitie worden toegelicht in de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel (zie de agenda van de gemeenteraad).